خوابـــ هایی دیده اند برایــ م...
پنج‌شنبه 30 آذر‌ماه سال 1396

گاهی به آخرین لباسم فکر میکنم ک مرگ در آن اتفاق خواهد افتاد.