26- باید برگردانمت... - خوابـــ هایی دیده اند برایــ م...
یکشنبه 17 دی‌ماه سال 1391

26- باید برگردانمت...


شبیه پوتین های سربازی ام که دارد می بخشدم ، که دیگر پا ندارد

به کی می بخشی ام؟