۷ -یک طوری بگو من که انگار منم - خوابـــ هایی دیده اند برایــ م...
شنبه 20 آبان‌ماه سال 1391

۷ -یک طوری بگو من که انگار منم


با یک زبانی بگو نسرین

که کسی نداند

جوری بگو که انگار نمیدانی اسمم را 

طوری صدایم کن که انگار سال ها قبل تر از کشفم است

که هنوز درختم ، زمینم ، بهارم